Afdrukken

FAQ

Hoe wordt een RIZIF-polis fiscaal behandeld?

 • Polis Gewaarborgd Inkomen: de uitgekeerde renten worden belast als beroepsinkomen.
 • Pensioenvorming:
  het gevormde pensioenkapitaal wordt belast volgens het regime van de omzettingsrente (art. 169 W.I.B.). Dit houdt in dat het uitgekeerde kapitaal (exclusief de winstdeelname) wordt omgezet naar een fictieve rente. Afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde op het ogenblik van de uitkering wordt een bepaald percentage (van 1 % tot 5 %) toegepast op het uitgekeerde kapitaal. Zo bekomt men het bedrag van de fictieve rente. De fictieve rente moet de begunstigde bij zijn inkomsten voegen gedurende 10 of 13 jaar (volgens de leeftijd van de begunstigde op het tijdstip van de uitkering).
 • Solidariteitsprestaties:
  • de uitgekeerde renten bij blijvende invaliditeit worden belast als pensioen; bij tijdelijke invaliditeit worden die belast als vervangingsinkomen;
  • de premievrjistelling wordt als dusdanig niet apart belast (zit vervat in het pensioenkapitaal op einddatum).

Mag mijn RISIF verzekering samen met andere verzekeringen lopen?l

Een RIZIV-polis bij een verzekeraar kan worden gecumuleerd met de meeste andere vormen van levensverzekering. Hierbij denken we aan een individuele levensverzekering pensioensparen, een Vrij Aanvullend Pensioen en een groepsverzekering. Procedure artsenVanaf 2007 is de vereenvoudige procedure in voege.

Welke procedure wordt gevolgd voor de aanvraag?

 • het aparte aanvraag- en toewijzingsformulier worden samengebracht tot 1 formulier;
 • de periode voor het indienen van het formulier verloopt jaarlijks op een vast tijdstip (tussen 1 april en 30 juni).

Procedure tandartsen

 • Jaarlijks verschijnt het bedrag van de RIZIV-bijdrage in het Belgisch Staatsblad. Vanaf dat moment hebt u 3 maanden de tijd om uw aanvraag in te dienen. Als u een polis bij ons onderschrijft dan verwittigen we u zodra de RIZIV-bijdrage gepubliceerd wordt.
 • Vervolgens ontvangt u van ons uw aanvraagformulier. Dit formulier bezorgt u ons ingevuld terug en wij zorgen ervoor dat het formulier tijdig het RIZIV bereikt.

Binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag stuurt het RIZIV u een formulier "regeling sociale voordelen" (het zogenaamde groene formulier). Op dit formulier vult u in hoe u de RIZIV-bijdrage zult gebruiken. Vervolgens bezorgt u het formulier aan ons. Wij vervolledigen het formulier en sturen het terug naar het RIZIV. Vanaf dat ogenblik bent u verzekerd.

Vanaf de RIZIV-bijdrage voor het dienstjaar 2008 is dezelfde vereenvoudigde procedure zoals toegepast bij de artsen, in voege. Procedure apothekers en kinesisten

 • KBC Verzekeringen bezorgt u jaarlijks (begin januari) een aanvraagformulier (met ingesloten de activiteitsverklaring). U vult dit aanvraagformulier in en bezorgt het ons terug. Wij bezorgen het vervolgens aan het RIZIV. Het formulier moet bij het RIZIV toekomen tussen 1 januari en 31 maart van het jaar volgend op het dienstjaar.
 • Het RIZIV heeft dan tot 31 juli van hetzelfde jaar tijd om u bijkomende inlichtingen te vragen. U dient deze inlichtingen voor 31 oktober van hetzelfde jaar aan het RIZIV te bezorgen.
 • Het RIZIV betaalt de bijdrage voor 31 december van het jaar volgend op het dienstjaar (= het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft). Als het bedrag van de RIZIV-bijdrage na 2 september wordt bekend gemaakt, betaalt het RIZIV uiterlijk binnen 120 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Zodra de bijdrage betaald wordt, past KBC Verzekeringen de polis aan en bezorgen we u een kwitantie