Afdrukken

Waarborgen

Deze verzekering dekt niet alleen de schade veroorzaakt tijdens het evenement, maar ook die welke verband houdt met de voorbereiding en opruiming ervan, tot maximaal vijf dagen vóór en vijf dagen na het evenement.

 • Burgerlijke aansprakelijkheid (BA): vergoedt de lichamelijke en materiële schade die u veroorzaakt aan derden. Hierin bent u verzekerd voor:
  • schade die aan anderen wordt berokkend naar aanleiding van het evenement, de voorbereiding en de opruiming ervan;
  • de persoonlijke aansprakelijkheid van deelnemers aan een stoet, voor zover die niet over een eigen aansprakelijkheidsverzekering beschikken;
  • de persoonlijke aansprakelijkheid van eigenaars, houders en bestuurders van dieren en/of voertuigen tijdens een stoet, voor zover er geen eigen aansprakelijkheidsverzekering is.
 • Rechtsbijstand: deze verzekering voorziet in juridische en financiële bijstand bij geschillen.
  • Volledig afzonderlijk, gescheiden schadebeheer door de gespecialiseerde afdeling DEFENDO.
  • Als uzelf schade lijdt, zal DEFENDO de schade terugvorderen van de persoon die daarvoor aansprakelijk is (buiten overeenkomst).
  • Is de aansprakelijke persoon insolvabel, dan zal DEFENDO zelf uw schade vergoeden als geen enkele andere instelling uw schade vergoedt.
  • Als u verdacht wordt van een onopzettelijk misdrijf, dan neemt DEFENDO uw strafrechtelijke verdediging op zich.
  • Als u met ons van mening verschilt over de manier waarop DEFENDO uw geschil behandelt, dan kunt u het geschil voorleggen aan een advocaat van uw keuze.
 • Lichamelijke ongevallen: deze verzekering voorziet in een vergoeding bij ongevallen.
  • De inrichters en hun onbezoldigde helpers krijgen een vergoeding:

   • in geval van overlijden
   • in geval van blijvende invaliditeit
   • in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
   • Eveneens terugbetaling van bepaalde kosten van geneeskundige verzorging. 
 • verplichte verzekering arbeidsongevallen
  • Met deze verzekering zijn verzekerd:
   • personeel dat vast werk voor u verricht én de personen die occasioneel voor u werken;
   • zowel tijdens het werk als onderweg naar het evenement of terug naar huis;
   • conform de wettelijke arbeidsongevallenverzekering is uw personeel verzekerd bij overlijden, blijvende en tijdelijke arbeidsongeschiktheid en voor medische kosten.
 • verplichte verzekering van objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing.
  • Hiermee verzekert u uw objectieve aansprakelijkheid die u als organisator kunt oplopen doordat u een gebouw gebruikt of huurt voor de organisatie van een evenement.
  • Zowel de materiële schade als de lichamelijke schade die veroorzaakt wordt door brand of ontploffing is verzekerd.