Afdrukken

Waarborgen

1. TIJDENS DE UITVOERING VAN UW BEROEP - VAN EEN WERK

  • Wat is verzekerd?

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid die niet rechtstreeks in verband kan worden gebracht met het sluiten of het uitvoeren van een contract en die opgelopen wordt tijdens of naar aanleiding van de exploitatie van de onderneming.

Dit betekent:

- tijdens de uitoefening van een beroep/bijberoep/vrij beroep

- tijdens het uitvoeren van een werk tegen bezoldiging

- tijdens het uitoefenen van een handelszaak, nijverheidsonderneming, instelling, organisatie.

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid is de wettelijke verplichting tot herstel van schade door de fout

van een verzekerde aan derden veroorzaakt.

2. NA DE LEVERING OF UITVOERING VAN DE WERKEN

  • Wat is verzekerd?

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schadegevallen die aan derden worden veroorzaakt door goederen na hun levering of door werken na hun uitvoering en die onder meer toe te schrijven zijn aan:

- eigen gebrek van deze goederen of werken

- een fout of vergissing bij de conceptie, de fabricage, de verpakking, de etikettering, de gebruiksaanwijzing, de behandeling, de opslag, de levering, de constructie, de montage, het onderhoud, de herstelling of de omvorming.

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid is de wettelijke verplichting tot herstel van schade door de fout van een verzekerde aan derden veroorzaakt.

  • Wat is niet verzekerd?

Enkele belangrijke uitsluitingen:

- eigen schade aan geleverde goederen of uitgevoerde werken ook al werden de goederen reeds betaald, ook de kosten om ze te vervangen of te herstellen zijn uitgesloten

- loutere vermogensschade of zuivere immateriële schade

- het ‘pure' ondernemingsrisico is uitgesloten.

- De verzekering geldt wereldwijd voor leveringen gedaan of werken uitgevoerd in Europa voor ondernemingen met een bedrijfszetel in België.

- Voor sommige sectoren zijn er specifieke verzekeringen, voor meer informatie kunt u bij ons terecht

3. BEDRAGEN

- De verzekering komt tussen tot het bedrag van 1.250.000 EUR voor schade aan personen en

250.000 EUR voor schade aan goederen.

Hogere bedragen zijn indien nodig steeds mogelijk.

4. OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BRAND EN ONTPLOFFING 

De verzekering beschermt de verzekerde tegen de foutloze aansprakelijkheid die hij kan oplopen door brand en ontploffing in voor het publiek toegankelijke gebouwen. De verzekering is wettelijk verplicht.

Doelgroep

De verzekering is bestemd voor exploitanten van bepaalde gebouwen (limitatief opgesomde lijst bij wet bepaald) die voor het publiek toegankelijk zijn. (cfr. Switel)

  • Wat is verzekerd?

Lichamelijke en materiële schade aan derden veroorzaakt door brand en ontploffing. Indien de aansprakelijkheid voor het schadegeval vaststaat en de aansprakelijke is niet de verzekerde, dan gaat de verzekeraar van de objectieve aansprakelijkheid zijn vergoedingen terughalen bij de aansprakelijke.

  • Wat is niet verzekerd?

De verzekering hanteert dezelfde uitsluitingen en waarborgbeperkingen als de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid exploitatie.

Een basispremie is bepaald volgens activiteit. Bijpremie is mogelijk in functie van de oppervlakte van de inrichting, het aantal bedden, kamers, leerlingen.

  • De verzekering komt tussen tot het bedrag van 14.873.611,49 EUR per schadegeval voor schade aan personen en tot 743.680,57 EUR per schadegeval voor schade aan goederen. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen.